စာေရးမ ( Thanlyin Plastic Industry) Myanmar Executive Network Co., Ltd

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Medical / Pharmaceutical
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Office Operation

Form Closed on 2017-02-23

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စာေရးမ (Plastic Industry) - F(1) Post


လုပ္ငန္းတာဝန္

Not Available


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

  • အနိမ့္ဆံုးအေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ျဖစ္ရမည္။
  • သန္လွ်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

To be one of the leading importers and distributors of Pharmaceuticals, Food supplement and FMCG in Myanmar. To provide our society with quality products by dealing with reliable suppliers from various countries.

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon>>Yankin

အမွတ္-၁၀(ခ)၊ ျမသီတာလမ္း၊ ေဘာက္ေထာ္

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 0 1

ေဖာင္ပိတ္ရက္

23-Feb-2017( 5 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

----

09 254886483

အီးေမးလ္

hlahlakywe.mm@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္

http://www.mencoltd.com/

facebook

Myanmar Executive Network Co., Ltd


Form Closed on 2017-02-23
Loading ...