Chief Accountant Great Foundation ( Plastic Manufacturing ) Co.,Ltd

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Industrial Machinery / Automation Equipment , Manufacturing
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Analysis & Reporting , General / Cost Accounting

Form Closed on 2017-01-24

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Chief Accountant Female (1) Post


လုပ္ငန္းတာဝန္

 1. အေရာင္းဌာနမွ order မ်ား ေန႔စဥ္လက္ခံျပီး order မ်ားကို အခ်ိန္မီ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ရန္ တာ၀န္ယူၾကီးၾကပ္ျခင္း၊
 2. Production Plan မ်ားေရးဆဲြျခငး ႏွင္႔ Plan အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈကိုၾကီးၾကပ္ျခင္း။
 3. ထုတ္ကုန္ မ်ား အရည္အေသြးျပည္႔မီစြာ ထြက္ရိွလာရန္ တာ၀န္ယူရျခင္း။
 4. သတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏွဳန္း (Productivity and Cycle Time) ထက္ မေလ်ာ႔ေအာင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကြပ္ကဲျခင္း။
 5. သတ္မွတ္ထားေသာ အပ်က္ထြက္ႏွဳန္းေအာက္ ေလ်ာ႔က်ျပီးထြက္ရိွရန္ စီမံကြပ္ကဲျခင္း။
 6. စက္မ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း။ စက္ျပဳျပင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား ျပဳစု ထား၇ိွျခင္း။
 7. စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Mould ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ မႈ Plan မထိခိုက္ေစဘဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၾကီးၾကပ္ လမ္းညြန္ျခင္း။ Maintenance Schedule ေရးဆဲြတင္ျပျခင္း။
 8. ထုတ္ကုန္ အေရအတြက္မ်ား မွန္ကန္မႈ ၇ိွ မ၇ိွ စစ္ေဆးျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း။
 9. ကုန္ၾကမ္းလက္က်န္အေရအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ကို ဂိုေဒါင္မႈးႏွင္႔ တုိင္ပင္ညိွႏိုွင္းျပီး အထက္သို႔ တင္ျပျခင္း။
 10. စက္ရံုအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုလမး္ညႊန္သင္ၾကားေပးျခင္း။
 11. ဌာန အတြင္း ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအား အထက္သို႔တင္ျပျခင္း။
 12. ထုတ္လုပ္မႈ လ်ာထားခ်က္ မ်ားကို အေရာင္းဌာနႏွင္႔ တိုင္ပင္ညိွႏွဳိင္းေရးဆဲြျခင္း။
 13. Warehouse /Logistics / Production Depts/Compressors ဌာန မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ရိွေစရန္ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 14. Sales ဌာန ႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး Customer complaints မ်ားကို တုိင္ပင္ညိွႏွိဳင္းေျဖရွင္းျခင္း။
 15. ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္တက္ရက္ ပ်က္ရက္၊ ခြင္႔၊ ခြင္႔မဲ႔ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ညိွႏိွဳင္းေပးျခင္း၊
 16. ထုတ္လုပ္မႈဌာနမ်ား မွ တင္ျပလာေသာ အခက္အခဲမ်ားကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးျခင္း။
 17. လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္မ်ား ကို Admin Mgr ႏွင္႔ တုိင္ပင္ညိွႏိွဳင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း။
 18. မီးေဘးအႏၱရယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရးကို Admin Manager ႏွင္႔ လိုအပ္ပါက တုိင္ပင္ညိွႏိွဳင္း ေဆြးေႏြးျခင္း။
 19. Management မွ ညႊန္ၾကားေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

 1. ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ Engineering ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဘဲြ႔ရျဖစ္ပါက ဦးစားေပးမည္။
 2. ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၇ ႏွစ္ ရိွ ရမည္။
 3. ထုတ္လုပ္မႈ Plan မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
 4. Computer က်ြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုသင္႔ေတာ္သည္။
 5. English Speaking (Good ) Level ရိွရမည္။
 6. Problem Solving Skills, Cooperation Skills, Management Skills & Analytical Skills မ်ားရိွရမည္။
 7. လုပ္ငန္းခြင္ တြင္းေပၚေပါက္လာေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာျပႆနာ မ်ား ၊ ထုတ္လုပ္မႈျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
 8. TeamWork Spirit ရိွရမည္။
 9. MD/ Operation Department သို႔ တုိက္ရိုက္ Report တင္ရမည္။

 

Preferred Skills

 1. PRODUCTION PLANNING
 2. PRODUCT QUALITY CHECKING
 3. HRM
 4. RRODUCTIVITY & REJECT OUTPUT CONTROL LING
 5. MACHINE MAINTENANCE PLANNING

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

Founded in 2001 June, Great Foundation has a long successful business for over 15 years in PET packaging. Our PET products and service are of high quality and compatibility, and they therefore could be identified in various applications from medicine to beverage and from lubricant to edible oil. We have also established long term supply history with top beverage brands such as Alpine and Blue Mountain. Great Foundation is the leading manufacture in providing tailored PET bottles and services on Injection and Blowing machine’s utilities. We are the local-owned biggest PET packaging manufacturer in terms of company size and production volume. Great Foundation is actively recruiting fresh people with passion and talent for what they are doing.

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon>>Shwepyitha

No.113, Shwe Pyi Thar Industries Zone (4), Yangon, Myanmar.

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 0 1

ေဖာင္ပိတ္ရက္

24-Jan-2017( 6 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

01-618290 ,618291, 618307, 618315, 09-254142094

အီးေမးလ္

greatfoundation.hrdepartment@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္


Form Closed on 2017-01-24
Loading ...