လံုျခံဳ ေရး၀န္ထမ္း Myat Min Co.,Ltd

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Architecture / Building / Construction
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Security

Form Closed on 2017-01-30

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

လံုျခံဳ ေရး၀န္ထမ္း


လုပ္ငန္းတာဝန္

Not Available.


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

  • အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္
  • လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈရွိျပီး ၊ လံုျခံဳ ေရးအျမင္ ၊ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူုျဖစ္ရမည္။
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူဦးစားေပးပါမည္။
  • က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ဖ်တ္လတ္သြက္လပ္သူျဖစ္ရမည္။
  • နယ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာက္ႏိုင္ရမည္။ (အင္းေလး၊ မႏၱေလး ၊ ပဲခူး)
  • အသသက္(၃၀) ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Architecture/Building/Construction

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 5 0

ေဖာင္ပိတ္ရက္

30-Jan-2017( 6 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

Myat Min

09 781885199

အီးေမးလ္

shwehinthar.innlay@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္


Form Closed on 2017-01-30
Loading ...