စက္ျပင္ကြ်မ္းက်င္ (Mechanic) Sonnenberg Company Limited

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Electronics / Electrical Equipment , Industrial Machinery / Automation Equipment
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Maintenance

Form Closed on 2017-02-09

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စက္ျပင္ကြ်မ္းက်င္ (Mechanic) M (3) Posts


လုပ္ငန္းတာဝန္

Not Available


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

  • ဒီဇယ္ကားျကီးမ်ား အင္ဂ်င္ျကီးမ်ား၊သေဘၤာ အင္ဂ်င္ျကီးမ်ား ၊မီးစက္အင္ဂ်င္ျကီးမ်ားကို စနစ္တက်ျဖဳတ္၊တပ္ ဆင္ယင္နုိင္သူ
  • လိုအပ္ပါက နယ္သူိ့သြားနိုင္သူ
  • အသက္ ၄၅ နွစ္ေအာက္ 
  • ပညာအရည္အခ်င္း ထက္ကြ်မ္းက်င္မွူကို ဦးစားေပးမည္။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Electronic / Machinery

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon>>Thakayta

12, Ayarwun Avenue, Ayarwun Road

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 3 0

ေဖာင္ပိတ္ရက္

09-Feb-2017( 6 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

Sonnenberg Company Limited

01 551080

အီးေမးလ္

br.sonnenberg14@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္


Form Closed on 2017-02-09
Loading ...