စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Myat Min Co.,Ltd

လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား Architecture / Building / Construction
အလုပ္အကိုင္ အမိ်ဳးအစား Other services

Form Closed on 2017-01-31

အလုပ္အကိုင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္


လုပ္ငန္းတာဝန္

Not Available.


လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္

  • တကၠသိုလ္မွ B.Ag (စိုက္ပ်ိဳးေရး)ဘြဲ႕ရရွိထားရမည္။
  • လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး(၅)ႏွစ္ရွိရမည္။ (ရာဘာၿခံ/ကြ်န္း အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္)
  • ကြန္ပ်ဴတာ (Word, Excel) ႏွင့္ Internet Email/Viber အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
  • နယ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Architecture/Building/Construction

ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

အလုပ္ခန္႔ကာလ

FULL TIME

လိပ္စာ

Yangon>>Yangon

လစာ

MMK 0

ေခၚယူေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရ

0 2 0

ေဖာင္ပိတ္ရက္

31-Jan-2017( 6 months before )


ဆက္သြယ္ရန္

Myat Min

09 781885199

အီးေမးလ္

shwehinthar.innlay@gmail.com

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္


Form Closed on 2017-01-31
Loading ...